لیست سلامتکده های طب ایرانی در سراسر کشور

شهر
سلامتکده بهشت
شهر محل فعالیت: تهران - تهران
سلامتکده نفیس کرمانی
شهر محل فعالیت: کرمان - کرمان
سلامتکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
شهر محل فعالیت: کرمان - کرمان
سلامتکده طب سنتی حکیم عماد الدین
شهر محل فعالیت: شیراز - فارس
سلامتکده طب سنتی دانشکده علوم پزشکی سبزوار
شهر محل فعالیت: خراسان رضوی - سبزوار