تفاهم نامه پروژه تحقیقاتی

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف و رﺳﺎﻟﺖ هاي حوزه طب ایرانی و اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي ﮐﻪ این ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ارﺗﻘﺎء ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺴﻂ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ دارﻧﺪ، مجموعه مدی مزاج به موجب این تفاهم نامه متعهد می شود، پروژه شماره 129 با موضوع فایل پاورپوینت پروپوزال به صورت مشارکت مادی را با هزینه 1.350.000 تومان در مدت زمان 3 روز انجام دهد.

جزییات موارد توافق شده به شرح زیر می باشد:

– تهیه فایل پاورپوینت 30 صفحه ای از فایل پروپوزال
– یک بار ویرایش فایل پاورپوینت طی مدت 30 روز

  • هزینه پروژه در دو مرحله به صورت پیش پرداخت (50%) و بعد از تحویل پروژه (50%) باید واریز گردد.
  • در نظر داشته باشید که اولین روز بعد از واریز مبلغ پیش پرداخت شما به عنوان تاریخ آغاز پروژه در نظر گرفته می شود.
  • لطفا توجه داشته باشید که فایل نهایی پروژه بلافاصله بعد از پرداخت نهایی شما، از طریق ایمیل معرفی شده ارسال می گردد.