تفاهم نامه پروژه تحقیقاتی

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف و رﺳﺎﻟﺖ هاي حوزه طب ایرانی و اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي ﮐﻪ این ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ارﺗﻘﺎء ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺴﻂ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ دارﻧﺪ، مجموعه مدی مزاج به موجب این تفاهم نامه متعهد می شود، پروژه شماره 128 با موضوع سابمیت مقاله  به صورت مشارکت مادی را با هزینه 500 هزار تومان در مدت زمان 3 روز انجام دهد.

جزییات موارد توافق شده به شرح زیر می باشد:

– سابمیت مقاله در ژورنال  Journal of Cardiovascular and Thoracic Research
 
  • هزینه پروژه در دو مرحله به صورت پیش پرداخت (50%) و بعد از تحویل پروژه (50%) باید واریز گردد.
  • در نظر داشته باشید که اولین روز بعد از واریز مبلغ پیش پرداخت شما به عنوان تاریخ آغاز پروژه در نظر گرفته می شود.
  • لطفا توجه داشته باشید که فایل نهایی پروژه بلافاصله بعد از پرداخت نهایی شما، از طریق ایمیل معرفی شده ارسال می گردد.