تفاهم نامه پروژه تحقیقاتی

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف و رﺳﺎﻟﺖ هاي حوزه طب ایرانی و اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي ﮐﻪ این ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ارﺗﻘﺎء ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺴﻂ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ دارﻧﺪ، پژوهشیار گرامی موجب این تفاهم نامه متعهد می شود، پروژه شماره 130 با موضوع پشتیبانی از نگارش مقاله مروری به صورت مشارکت مادی را با هزینه 11 میلیون تومان در مدت زمان 30 روز انجام دهد.

جزییات موارد توافق شده به شرح زیر می باشد:
– طبق توافق فقط یک مرتبه رفع مشکلات و ایرادات احتمالی داوری پس از سابمیت مقاله انجام خواهد شد.
– طبق توافق سابمیت مقاله توسط خود کارفرما انجام خواهد شد.

  • لطفا توجه داشته باشید که 10 درصد از کل مبلغ پروژه به عنوان کارمزد به مجموعه مدی مزاج تعلق دارد.
  • حق الزحمه پژوهشیار در دو مرحله به صورت پیش پرداخت (50%) و بعد از تحویل پروژه (50%) واریز می شود.
  • حتما شماره کارت و شبا معرفی شده شما به نام شخص خودتان باشد.
  • بعد از واریز مبلغ پیش پرداخت به حساب معرفی شده پژوهشیار از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
  • توجه داشته باشید که تاریخ آغاز پروژه بلافاصله بعد از واریز پیش پرداخت به حساب پژوهشیار در نظر گرفته می شود.